عوارض برداشتن رحم

برداشتن رحم (هیسترکتومی) و زندگی زناشویی زنان بعد از آن عمل برداشتن رحم به 500 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد.جراحی که باعث نگرانی بسیاری از خانمها بابت عوارض پس از آن و تاثیرش در زندگی زناشویی می شود.طبیعی

Read more